Bức tượng phật di lặc bằng gỗ nu hương ta đẹp nhất