Phật di lặc để xe ô tô bằng gỗ hoàng đàn tuyết cực VIP