Tượng phật di lặc bằng gỗ nu hương đục tay sắc nét nhất đây