Tượng phật di lạc làm bằng gỗ hoàng đàn tuyết -mẫu 01